Pomodoro Productivity Timer

Pomodoro duration: mins
Short break duration: mins
Long break duration: mins
00:00